Statut Fundacji

Strona główna > Kontakt

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Wstęp
Fundacja Przepomocni (zwana dalej: „Fundacją”), ustanowiona została przez Panią:
Karolinę Ostrowicką-Feluś, zwaną dalej: „Fundatorem”, aktem notarialnym Rep. A nr 207/2021, sporządzonym przez notariusza Panią Joannę Mrowińską w kancelarii notarialnej w Kartuzach, przy ul. 3 Maja 24, w dniu 9 listopada 2021 roku. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.

§ 2 Osobowość prawna
Fundacja posiada osobowość prawną.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§ 3 Zakres czasowy działania Fundacji.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4 Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji
Siedzibą Fundacji jest Załęże.
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

§ 5 Cele statutowe Fundacji
Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-32.

§ 6 Formy realizacji celów statutowych
1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane w sieci Internet za pośrednictwem portali społecznościowych,
wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie,
propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności organizacji pożytku publicznego,
rozwijanie świadomość w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów,
uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność organizacji pożytku publicznego w Polsce,
finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego,
chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu;
udzielanie pomocy społecznej,
przekazywanie darowizn na rzecz podmiotów wykonujących działalność pożytku publicznego.
2. Fundacja nie może:
udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

§ 7 Wspieranie działalności osób trzecich
Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§ 8 Odznaczenia i nagrody

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

§ 9 Właściwy Minister

Właściwym ministrem jest Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.


Rozdział II
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10 Majątek Fundacji
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora, Panią Karolinę
Ostrowicka-Feluś w wysokości: 500 zł (słownie: pięćset złotych);
oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez
Fundację w toku jej działania.

§ 11 Dochody Fundacji
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
świadczeń Fundatorów;
darowizn, spadków i zapisów;
odsetek bankowych;
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
funduszy Unii Europejskiej;
funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.

§ 12 Przeznaczenie wybranych dochodów
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego.

§ 13 Powołanie Fundacji do dziedziczenia

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.


Rozdział III
ORGANY FUNDACJI

I. Postanowienia ogólne

§ 14 Organy Fundacji
Organami Fundacji są:
Rada Fundacji, zwana dalej ,,Radą’’
Zarząd Fundacji, zwany dalej ,,Zarządem’’

§ 15 Powołanie Fundatora do Zarządu Fundacji

Fundatorzy mogą zostać powołani do Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji.

II. Rada Fundacji

§ 16 Postanowienia ogólne dotyczące Rady Fundacji
Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających
z postanowień Statutu.
Rada Fundacji składa się z od 2 do 5 Członków.
Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
Odwołania Członka Rady mogą dokonać pozostali Członkowie jednomyślną decyzją.
Rada Fundacji jest powoływana na pięcioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.
Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.
Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 17 Kompetencje Rady Fundacji
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji w szczególności w zakresie zgodności działań Zarządu Fundacji z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i wewnętrznymi regulacjami.
określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji;
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
wspieranie Fundacji od strony promocyjnej;
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie Członkom Zarządu Fundacji absolutorium z działania.

§ 18 Posiedzenia Rady Fundacji
Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w razie zaistnienia takiej potrzeby, nie rzadziej niż raz do roku.
Rada Fundacji wybiera na swym pierwszym posiedzeniu, Przewodniczącego Rady Fundacji.
Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, wysyłając za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia Członków Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji; posiedzenie może zwołać również każdy Członek Zarządu Fundacji.
W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć, na wniosek któregokolwiek z Członków Rady Członek Zarządu Fundacji. Przy czym Członek Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Rady Fundacji wyłącznie w celu udzielania wyjaśnień.

§ 19 Podejmowanie uchwał przez Radę Fundacji
Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu odbycia posiedzenia z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem.
Udział Członka Rady w posiedzeniu jest możliwy także za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Uchwały mogą być podejmowane także poza posiedzeniem, w głosowaniu pisemnym.
Oddanie głosu w sposób określony w ust. 3 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

III. Zarząd Fundacji

§ 20 Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji
Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 członków.
Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa, powołuje Fundator.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
Funkcję Prezesa lub członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej
funkcji ustalane przez Fundatora.
Członkowie Zarządu mogą domagać się od Fundacji zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.
Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich umocowania.

§ 21 Kompetencje Zarządu
1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek lub ustanowieniu fundacji;
ustalanie planów działania Fundacji;
realizowanie uchwał Rady Fundacji;
decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;
sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym.
2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji albo Fundatora.

§ 22 Ciała doradcze
1. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać:
radę programową;
radę honorową;
zespoły doradcze.
2. Członkami ww. ciał doradczych mogą być członkowie Rady Fundacji.

§ 23 Posiedzenia Zarządu Fundacji
Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§ 24 Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji
Z zastrzeżeniem § 27 ust. 3 uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego Członków, w tym Prezesa Zarządu.
W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.
Każdemu Członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.
Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.

§ 25 Reprezentacja Fundacji
Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu Fundacji samodzielnie.


Rozdział IV
ZMIANA STATUTU i LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 26 Zmiana Statutu Fundacji
Zmiana Statutu, w tym w zakresie celów Fundacji, należy do wyłącznej kompetencji Fundatora
Zmiana Statutu Fundacji następuje poprzez podjęcie stosownej decyzji na piśmie, pod rygorem nieważności i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Fundacji.

§ 27 Likwidacja Fundacji
Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.


Sprawozdanie z działalności fundacji